Booster -

מחפש ספקים מתאימים

מעביר את בקשתך

מחפש ספקים מתאימים

מצאנו ספקים מתאימים לדרישותך!

מערכות גילוי וכיבוי אש

30%

מהו סוג השירות שאתה צריך?

באיזו סוג מערכת כיבוי מדובר?

האם הותקן בעבר ציוד כיבוי במשרד?

מיקום המשרד שלך

יש למלא עיר
העיר אינה קיימת
חזור רשימת כל הספקים

מערכות גילוי וכיבוי אש

90%

מלא פרטים והספקים יתקשרו אליך

שם איש קשר:
שם החברה:
טלפון:
נא מלא טלפון
דוא”ל:
נא מלא דוא”ל
או פנה לספקים לבד

בקשתך הועברה בהצלחה!

הספקים המומלצים יצרו עמך קשר טלפוני ישיר בשעות הקרובות למתן הצעת המחיר המוקד שלנו זמין לסייע בכל נושא בטלפון 8231*

צריך מערכות לגילוי וכיבוי אש?

ענה על שאלון דרישות קצר וקבל במהירות הצעות מחיר עבור מערכת הגילוי והכיבוי המתאימה למשרדך

התחל כאן!

דגשים לבדיקה בחוזה לרכישת מיגון אש

האם ביקר במשרדכם יועץ למיגון אש?

על היועץ להחזיק בתעודת “יועץ כיבוי אש מוסמך” מטעם מכון התקנים הישראלי. היועץ יבחן את השטח בו יותקנו אמצעי הכיבוי, ימליץ על סוג האמצעים לכיבוי והמיקום להתקנתם. מקובל שלא לגבות תשלום בעבור פגישת הייעוץ גם במקרה שספק זה לא ייבחר על ידכם.

האם מתקין מערכת גילוי וכיבוי האש מוסמך לתפקידו?

התקנת מערכת שאינה עומדת בתקני בטיחות האש עלולה לגבות חיי אדם. בקשו מהספק להציג בפניכם את האסמכתאות הבאות:

• רישיון עסק לאספקת מערכות גילוי וכיבוי אש.

• רישיון ממכון התקנים להתקנת אמצעי גילוי וכיבוי אש.

• תעודת מבקר שנתי למטפי כיבוי מהמשרד לביטחון פנים, נציבות כבאות והצלה.

• תו תקן ישראלי למוצרים המותקנים במשרדיכם או תו תקן אמריקאי המקובל בישראל.

האם החוזה מכיל מפרט מערכת גילוי וכיבוי אש מלאה?

על פי התקן הישראלי משנת 2009 על מערכת כיבוי וגילוי אש להיות בעלת תו תקן ul ובהתאם לתקינה הישראלית, ולהכיל גלאי עשן, מטפים, מתזים, לחצני מצוקה, מנדפים, מנעולי בהלה, מערכת פתיחת חלונות, משאבות מים וגלגלונים, מדבקות אזהרה לסימון מטפים ואמצעי מילוט ועוד.

וודאו שהמערכת המסופקת לכם תואמת את דרישות שירותי הכיבוי ומכון התקנים. בקשו מהספק לציין בחוזה הנחה קבועה ממחיר המחירון שלו ברכישה עתידית של אמצעי מיגון מתכלים (מטפים וצינור מים לדוגמא).

מה לוח הזמנים שסוכם להתקנת המערכת?

זמן ההתקנה של אמצעי המיגון משתנה בהתאם לגודל המשרד, כאשר טווח הזמן להתקנת גלאים ואמצעי כיבוי שונים במשרד שגודלו עד 100 מ”ר הוא יום אחד להתקנה, ויום נוסף לבדיקה של נציג ממכון התקנים. סה”כ יומיים.

במידה ובמשרד ישנו ארון חשמל שתכולתו מעל ל- 63 אמפר יהיה צורך להוסיף 24 שעות נוספות לעבודה לשם הכנסת גלאי בארון לפי תקן שירותי הכבאות. ודאו כי הספק מתחייב למועד סיום ההתקנה וקבלת אישור הכיבוי.

האם קיבלתם אחריות למערכת הכיבוי האש ונספחיה?

מקובל שהספק מעניק לציוד אחריות התקפה ל 1-3 שנים. וודאו שבחוזה מוסדר ביקור טכנאי ואספקת חלפים במקרה של תקלה בכל משך תקופת האחריות, ללא תשלום נוסף.

האם הספק קבע מועד לבדיקת תקינות במשרדכם?

על פי תקנות הכבאות בישראל (תקן 1220 חלק 11) יש לבצע בדיקת תקינות תקופתיות למערכת גילוי וכיבוי אש (גלאים, מתזים וכו’) בכל 6 חודשים ובדיקה למטפים בכל 12 חודשים. בדקו שהחוזה מכיל אישור לבדיקה תקופתית ראשונה חינם, וקבעו תעריף מוזל לבדיקות שלאחריה.

מה המענה שתקבלו במקרה ותפרוץ שריפה?

הודעת טקסט אוטומטית, הודעה מספק מערכת כיבוי האש או טלפון ממוקד החירום המאויש של החברה? בדקו מהו התהליך מרגע הגילוי ועד הגעת כוחות ההצלה. דעו כי האחריות על הטיפול מול שירותי הכבאות (וסוכנות הביטוח לאחר מכן) מוטלת עליכם.