Booster -

מחפש ספקים מתאימים

מעביר את בקשתך

מחפש ספקים מתאימים

מצאנו ספקים מתאימים לדרישותך!

ביטוח עסק

30%

מהו סוג העסק שאתה רוצה לבטח?

מיקום המשרד שלך

יש למלא עיר
העיר אינה קיימת
חזור רשימת כל הספקים

ביטוח עסק

90%

מלא פרטים והספקים יתקשרו אליך

שם איש קשר:
שם החברה:
טלפון:
נא מלא טלפון
דוא”ל:
נא מלא דוא”ל
או פנה לספקים לבד

בקשתך הועברה בהצלחה!

הספקים המומלצים יצרו עמך קשר טלפוני ישיר בשעות הקרובות למתן הצעת המחיר המוקד שלנו זמין לסייע בכל נושא בטלפון 8231*

צריך ביטוח לעסק?

ענה על שאלון דרישות קצר וקבל במהירות את הצעות המחיר המתאימות ביותר לביטוח העסק שלך

התחל כאן!

בטרם חתימת חוזה לביטוח לעסק

האם סוקר מיגונים ערך ביקור במשרדכם?

חברת הביטוח שולחת לרוב סוקר מיגונים שבודק את אמצע המיגון הקיימים בעסק, וממליץ על אמצעים נוספים. מסקנותיו מוגשות לחברת הביטוח ובהתאם לכך מנוסחת הפוליסה. באפשרותכם למנהל משא ומתן עם חברת הביטוח לגבי עלויות אמצעי המיגון, ולבקש כי תספוג חלק מהעלויות.

האם הפוליסה תקפה גם במידה ובעסק ישנם אמצעי מיגון חלקיים?

חברת הביטוח יכולה להתנות את תוקף הפוליסה בכך שתתקינו אמצעי מיגון בעסק. במידה ואינכם מסוגלים/מעוניינים להתקין את האמצעים– יידעו את סוכנות הביטוח וציינו זאת במפורשות בפוליסה.

במידה ולא תעבירו הודעה רשמית עלולה הסוכנות לשלול פיצוי במקרה של נזק בטענה שהלא קיימתם את חלקכם בהתחייבות.

האם החוזה כולל כיסוי ציוד הנמצא מחוץ למבנה העסק?

ניתן לרכוש הרחבה לביטוח המבנה כך שיכלול גם כיסוי לנזק הנגרם לציוד הנמצא מחוץ לבית העסק. שווי הכיסוי הוא 10% מסכום ביטוח התכולה.

האם שינוי במספר העובדים/מלאי ישפיע על הפוליסה?

סכום הביטוח המצוין בפוליסה שבידכם נקבע על פי ערך המלאי הנוכחי ומספר העובדים בעסק כיום. במידה וישנם שינויים במספר העובדים /במלאי יש לעדכן את סוכן הביטוח ואת הפוליסה.

האם כל הביטוחים שרכשתם נמצאים תחת אותו סוכנות מבטחת?

בין אם איחדתם פוליסות ממספר סוכנויות ובין אם רכשתם מספר פוליסות מאותו הסוכן – חשוב לוודא כי הביטוחים כולם מתנהלים תחת אחריותה של סוכנות אחת, וזאת בכדי למנוע מצב בו יתנהלו ויכוחים ו”זריקת אחריות” בין המבטחים, במקרה בו תבקשו לממש את הביטוח.

בתוך כמה זמן תקבלו את כספי הפיצויים כשתממשו תביעה?

יש לוודא כי בפוליסה מצוין מהו התהליך שתעברו בבואכם להפעיל את הביטוח, שם איש הקשר בסוכנות, המסמכים שעליכם להגיש ולוח הזמנים לקבלת כספי הפיצויים.

טווח הזמן לקבלת הפיצויים משתנה בהתאם לפוליסה ולכן יש לציין זמן משוער שנחשב סביר, ויסייע להחזיר את העסק לפעילות תקינה. לדוגמה: 1-3 חודשים לקבלת הכספים.

האם הפוליסה כוללת את שמות בעלי העניין הביטוחי?

יש לוודא כי הפוליסה מכילה את שמות המוטבים לקבלת הפיצויים (בעלי החברה, לקוחות, שוכרים, משכירים, חברות בת וכו’). הדבר חשוב בעיקר אם העסק פועל במשרד שכור.

באופן כללי, מומלץ שלא להתחייב לפוליסה שכוללת ויתור זכויות תביעה או פירעון עקב נזק. וודאו ששמות המוטבים מצוינים באופן ברור בפוליסה ומנעו אי נעימויות בעתיד.