Booster -

מחפש ספקים מתאימים

מעביר את בקשתך

מחפש ספקים מתאימים

מצאנו ספקים מתאימים לדרישותך!

ביטוח עסק

30%

מהו סוג העסק שאתה רוצה לבטח?

מיקום המשרד שלך

יש למלא עיר
העיר אינה קיימת
חזור רשימת כל הספקים

ביטוח עסק

90%

מלא פרטים והספקים יתקשרו אליך

שם איש קשר:
שם החברה:
טלפון:
נא מלא טלפון
דוא”ל:
נא מלא דוא”ל
או פנה לספקים לבד

בקשתך הועברה בהצלחה!

הספקים המומלצים יצרו עמך קשר טלפוני ישיר בשעות הקרובות למתן הצעת המחיר המוקד שלנו זמין לסייע בכל נושא בטלפון 8231*

צריך ביטוח לעסק?

ענה על שאלון דרישות קצר וקבל במהירות את הצעות המחיר המתאימות ביותר לביטוח העסק שלך

התחל כאן!

מונחים מקצועיים בענף ביטוח עסק

ביטוח מקיף לעסק

איחוד פוליסות הבסיס מבנה ותכולה. הפוליסה מעניקה כיסוי במקרה של נזק למבנה ולציוד שבו בעקבות שריפה, דליפת גז, קצר חשמלי והצפה. כיסוי מפני נזקי טבע כגון רעידת אדמה וסופות, וכיסוי מפני נזקים שנגרמו בשל אירועים אלימים כגון אירועי טרור, פריצה והתנגשות כלי רכב במבנה.

במידה והעסק יושבת יזכה בעל הפוליסה לפיצוי כספי עבור אבדן ימי שכירות ואבדן רווחים לתקופה של שנה, התקופה הממוצעת לשיקום העסק.

ביטוח מבנה

ביטוח בסיסי המעניק כיסוי מפני נזקים שנגרמו למבנה העסק ובכללם: שלד הבניין, מבנים פנימיים וכל מרכיב במעטפת בית העסק כפי שנכלל בחוזה השכירות / ארנונה. מומלץ לרכוש הרחבה לביטוח עבור ציוד הנמצא מחוץ למבנה העסק, בין אם הוא קבוע או זמני.

ביטוח תכולה

ביטוח בסיסי המעניק כיסוי מפני נזקים שנגרמו לציוד הקבוע והזמני הקיים בעסק. מומלץ לצרף לביטוח זה הרחבה הנקראת “פינוי הריסות” וזה בכדי להבטיח שבמידה ונגרם נזק לעסק, ויש צורך בפינוי הריסות לפני תהליך השיקום – הדבר יבוצע במסגרת הביטוח ולא מכיסכם הפרטי.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

נקרא גם ביטוח צד ג’. מעניק לבעל הפוליסה כיסוי במקרה של תאונה או חו”ח מוות הנגרם לצג שלישי כתוצאה מרשלנות של עובדי העסק או בעליו, ו/או בעקבות פעילות העסק או בעקבותיה. הפוליסה כוללת סעיף השתתפות עצמית וגבול אחריות. גובה ההשתתפות העצמית וגבול האחריות יקבעו על ידי סוכנות הביטוח, בתיאום עם בעל העסק.

גבול אחריות

הסכום המרבי שיקבל בעל העסק מחברת הביטוח במקרה של פגיעה בצד שלישי. סוכנות הביטוח תקבע את סכום גבול האחריות בהתאם לסוג העסק ופעילותו. לדוגמה: משרד עורכי דין יזכה לפיצוי בגובה מיליון ₪, לדוגמה, לעומת עסק פרטי לכתיבת תוכן שיזכה לפיצוי בגובה 200,000 ₪ בלבד.

ביטוח מפני אבדן דמי שכירות

כיסוי הניתן לבעלי עסקים השוכרים משרדים במסגרת ביטוח מקיף (מבנה ותכולה). במידה ובשל שריפה, שיטפון או נזק מפריצה הושבת העסק בעליו יזכה לפיצוי כספי בגובה דמי השכירות החודשיים, לתקופה של 12 חודשים. יש לציין בפוליסה מפורשות מהי תקופת הפיצוי, שכן חברות אחדות מוכנות להעניק פיצוי כספי רק לתקופה של 6 חודשים.

ביטוח אבדן רווחים

חלקו השני של ביטוח מפני אבדן דמי שכירות. נקרא גם ביטוח אובדן הכנסות / אובדן תוצאתי. מספק כיסוי במקרה שפעילות העסק נפגעה או שותקה בשל נזקים מסוגים שונים (שריפה, שיטפון, מעשי טרור). חברת הביטוח מעריכה את הנזק שנגרם לרווח הנקי של העסק והירידה הצפויה בהכנסותיו, ועל פי זה קובעת את סכום הכיסוי.

ביטוח למערכות הממוחשבות ולמאגרי המידע

סעיף בביטוח המבנה והתכולה של העסק. מספק כיסוי במקרה ובשל שריפה, שיטפון או פריצה נגרם נזק למערכות המחשוב בעסק ולמידע שבו. בעוד שקל לאמוד את שווי מערכות המחשוב, קשה לאמוד את שווי המידע הנשמר בו, ולכן נוהגים לשכלל את שני מרכיבים אלה לכדי סכום אחד ממוצע.

ביטוח חבות מעביד

פוליסה זו מעניקה כיסוי למעביד במקרה בו עובד בחברה נפצע, חלה, או מת כתוצאה מתאונה או מחלה שנגרמה בשל אופי העסקתו. מגנה מפני נזק גופני בלבד ולא נזק הנגרם לרכוש העובד. הפוליסה מעניקה גם כיסוי עבור הוצאות משפט במידה והעובד תובע את המעביד. בכדי לקבוע את גובה הכיסוי יש ליידע את סוכן הביטוח לגבי מספר העובדים ואופי תעסוקתם.

מימוש תביעה

הגשת תביעה לשם קבלת כספי פיצויים במקרה בו נגרם נזק לעסק. בעל העסק הוא שמגיש את התביעה לסוכנות הביטוח והיא שאחראית לשלם לו.